Gweithiwr Prosiect / Project Worker

Location: 
Ardal Biosffer Dyfi, gweithio gartref / Dyfi Biosphere area, home-based
Salary: 
9K-12k pro rota
Hours: 
17.5 week
Holiday Entitlement: 
25 days plus 8 bank holidays. (16.5 days pro rata)


Cefndir
Mae Garden Organic yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau i gyflawni prosiect Tyfu Dyfi. Mae hwn yn brosiect bwyd, natur a lles wedi'i strwythuro o amgylch Biosffer Dyfi, ardal dynodedig UNESCO yng nghanol Cymru sy'n cwmpasu rhannau o Wynedd, Ceredigion a Powys. Gweler https://www.biosfferdyfi.cymru/tyfudyfi.

Pwrpas Cyffredinol
Prif rôl y Gweithiwr Prosiect yw darparu hyfforddiant a gweithgareddau tyfu bwyd ar gyfer ysgolion a grwpiau cymunedol a thrigolion yn ardal y prosiect, yn Gymraeg a Saesneg. Bydd hyn yn cynnwys gweithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr y cynllun Prifarddwyr (Master Gardeners).

Dyletswyddau Penodol

 • Nodi ac ymgysylltu ag ysgolion a grwpiau cymunedol ar draws ardal y prosiect er mwyn darparu hyfforddiant tyfu bwyd a gefnogir gan y Prifarddwyr gwirfoddol.
 • Rhoi cyngor a chefnogaeth i wirfoddolwyr yn y cynllun gan gynnwys gweithgareddau cymorth rhagweithiol ac adweithiol ochr yn ochr â Chydlynydd y Prosiect.
 • Yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau hyfforddi / gweithdy gan gynnwys llogi lleoliadau, trefnu arlwyo, gweinyddu a hyrwyddo digwyddiadau.
 • Cefnogi'r Cydlynydd Prosiect i recriwtio, cydlynu a darparu'r rhaglen hyfforddi ar gyfer y gwirfoddolwyr.
 • Casglu data / gwybodaeth / ffotograffau a darparu adborth ac adroddiadau cynnydd chwarterol yn ôl yr angen.
 • Yn gyfrifol am reoli cynnwys cyfryngau cymdeithasol / gwefan ar gyfer y prosiect, yn ddwyieithog.
 • Nodi a chynhyrchu cyfres o astudiaethau achos / adroddiadau i arddangos gweithgaredd prosiect.
 • Cynorthwyo wrth werthuso prosiectau gan gynnwys coladu holiaduron / adborth.
 • Tasgau gweinyddol yn ôl yr angen.


Natur gwaith Garden Organic yw bod tasgau a chyfrifoldebau, mewn llawer o amgylchiadau, yn anrhagweladwy ac yn amrywiol. Disgwylir i'r holl staff weithio mewn ffordd hyblyg pan fydd yr achlysur yn codi lle nad yw tasgau'n cael sylw penodol yn y Disgrifiad Swydd ac mae'n rhaid eucyflawni. Mae Garden Organic yn annog gweithwyr i dreulio amser yn gwirfoddoli gydag adrannau eraill yn yr Elusen.

Efallai y bydd angen rhywfaint o weithio gyda'r nos, penwythnos a gwyliau banc.

I wneud cais

 • Lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn a'r fanyleb person isod neu anfonwch e-bost atom yn hr@gardenorganic.org.uk.
 • Cyflwynwch eich cais trwy CV a datganiad ategol (yn Gymraeg neu Saesneg) yn nodi sut mae'ch sgiliau a'ch profiad yn cwrdd â'r fanyleb person i hr@gardenorganic.org.uk. 

Rydym yn croesawu trafodaethau anffurfiol am y rôl trwy ffonio'r brif swyddfa neu anfon e-bost.
Fel rhan o'n hymrwymiad i Amrywiaeth a Chynhwysiant, bydd pob cais yn ddienw cyn ei gyflwyno i'r panel recriwtio. Mae croeso i chi gyflwyno CV dienw wrth wneud cais am y rôl ond gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu rhif ffôn cyswllt neu gyfeiriad e-bost.

Background
Garden Organic is working in partnership with a number of organisations to deliver the Tyfu Dyfi project. This is a food, nature and well-being project structured around the UNESCO designated Dyfi Biosphere, an area in mid-Wales encompassing parts of Gwynedd, Ceredigion
and Powys. See here.

Overall Purpose
The primary role of the Project Worker is to deliver food growing training and activities for schools and community groups and residents in the project area, in Welsh and English. This will involve working alongside Master Gardener volunteers.

Specific Duties

 • To identify and engage with schools and community groups across the project area in order to deliver food growing training supported by the volunteer Master Gardeners.
 • Provide advice and support for volunteers in the scheme including both proactive and reactive support activities alongside the Project Coordinator.
 • Responsible for arranging training/workshop events including venue hire/catering, administration and promotion of events.
 • To support the Project Coordinator with recruitment, coordination and delivery of the training programme for the volunteers.
 • Gather data/information/photographs and provide feedback and quarterly progress reports as required.
 • Responsible for managing social media/website content for the project, bilingually.
 • Identify and produce a series of case studies/reports to showcase project activity.
 • Assist in project evaluation including collating questionnaires/feedback.
 • Administrative tasks as required.

It is the nature of the work of Garden Organic that tasks and responsibilities are, in many circumstances, unpredictable and varied.

All staff are expected to work in a flexible way when the occasion arises where tasks are not specifically covered in the Job Description and have to be undertaken. Garden Organic actively encourages employees to spend time volunteering with other departments within the Charity. Some evening, weekend and bank holiday working may be required.

To apply

 • Please download the full job description and person specification below or email us at hr@gardenorganic.org.uk.
 • Please submit your application via CV and supporting statement detailing how your skills and experience meet the person specification to hr@gardenorganic.org.uk.

We welcome informal discussions about the role by calling the head office or sending an email.

As part of our commitment to Diversity and Inclusion, all applications will be anonymised before being submitted to the recruitment panel. You are welcome to submit an anonymised CV in application for the role however, please ensure you provide a contact telephone number or email address.

Application Closing Date: 
Friday, 7 January 2022